Enligt Jung och hans anatomi av själen, har vi tre viktiga skikt som påverkar vårt beteende. Man kan föreställa sig dessa som skal på en lök.

Självet är den egentliga själen. Detta är vad vi kommer in i livet med som barn. Som barn agerar vi spontant efter vad våra känslor driver oss att göra. Detta förhållningssätt kommer ganska snabbt till att påverkas då den sociala strukturen tvingar oss att anpassa oss till andra människor. Det är denna anpassning som blir det vi kallar för egot. Men vårt själv är kärnan av vår lök i metaforen.

Psykologen Jerome Kagan har specialiserat sig på detta ämne. Han började på sjuttiotalet med att studera temperament hos barn. Han studerade exempelvis hur benägna de var till att ta kontakt med främlingar. Dessa studier visade att vissa barn var väldigt reserverade och försiktiga, medan andra barn var öppna och nyfikna. Jerome testade sedan samma barn flera gånger när de var i olika åldrar. Det intressanta var att de barn som var öppna som 4-åringar, i 90% av fallen var det även som vuxna. Det han undersökte var alltså självet, den del av vår personlighet som är medfödd.

Egot, eller jaget, är vår själ men inslagen i en ”väv av socialt presentpapper”. Vi har tvingats av vår omvärld att medvetet eller undermedvetet genomföra förändringar i hur vi beter oss. Vi har gjort dessa förändringar för att bli uppmärksammade, älskade och accepterade.

För de flesta absorberas förändringarna av egot och vi glömmer bort hur vi var som barn. Våra förändringar cementeras och vi kapslar in vår egentliga kärna av beteende. Familj och uppväxt sägs ha störst påverkan på vårt ego. Ovanpå egot finns sedan ytterligare ett skikt av medvetet beteende, nämligen vår Persona.

Persona är vår strategi för att uppnå det som vårt ego vill ha. Den populära symboliken för att gestalta persona är den venetianska teatermasken. Detta är vår fasad mot omvärlden. Vår persona är alltså det som andra ser medan vårt ego och vårt själv är dolt.

Den oundvikliga frågan som följer av detta resonemang är om de personlighetstester som du gjort och visar att du är en viss typ, är om det är för att din omgivning format dig sådan, eller ifall det är din egentliga natur och vad är det egentligen som utvecklas med personlig utveckling?

Med IPUs verktyg har man tagit hänsyn till det genom att man mäter både grund- och anpassat beteende. Det finns också ett tillägg, i form av en EQ-analys som tillsammans med beteende och drivkraftsanalysen ger oss möjlighet att komma tillräckligt nära den självkännedom och insikt som krävs för en personlig utveckling.

Vad menas då egentligen med personlig utveckling?

Vi menar att ett utvecklat ”jag” sannolikt är en person som

Förstår sina egna känslor och kan identifiera dessa när de dyker upp

Kan kontrollera sina känslor och impulser

Har en förmåga att läsa andra människors känslor

Vågar utmana sin egen lättja/rädsla för att nå ökad kunskap genom att lämna sin komfortzon

Löser konflikter med hjälp av logik och empati

Kan erkänna misstag

Välkomnar utveckling i sitt liv

Kan bearbeta och acceptera det förflutna utan att det förgiftar nuet

Eller mer kortfattat, har en hög självinsikt och EQ.